Záručné a pozáručné opravy - Servisné podmienky

 

Servisné stredisko pre Slovensko:

CONAN, s.r.o., Murgašova 18, 010 01 Žilina,

tel: +421 41 700 2900, -01, -02,

fax: +421 41 763 2616,

servis@garmin.sk

 

UPOZORNENIE:
Na túto adresu je možné zasielať servisné zásielky kuriérnou službou alebo poštou.
Osobné preberanie zariadení do servisu riešte u svojho predajcu alebo v našich značkových predajniach.

Pred odoslaním servisu prosím kontaktujte našu hotline linku  0800 135 000 (bezplatná linka)

 

 

Ako sprievodný list prosím priložte vytlačeny vyplnený formular RMA, ktorý nájdete po prihlásení v sekcii " Moje dokumenty /RMA - vytvorenie novej reklamácie" na našej stránke.

Výrobok na servis zasielajte riadne mechanicky a hygienicky očistený. V opačnom prípade môže byť výrobok servisným strediskom odmietnutý.

 

Záručné a reklamačné podmienky.

Na výrobky distribuované prostredníctvom spoločnosti CONAN s.r.o., Murgašova 18, 010 01 Žilina sa vzťahuje záruka na vady materiálu a funkčnosť prístroja po dobu dvoch rokov od zakúpenia koncovým zákazníkom, avšak najviac 24 mesiacov od jeho expedície z nášho skladu.  Počas tejto doby sa distribútor zaväzuje k prevedeniu bezplatnej opravy alebo výmene vadného dielu, na ktorom nastane porucha  v rámci bežného používania v súlade s návodom k obsluhe.

 

Nárok na uplatnenie záruky zaniká:

 • uplynutím záručnej doby
 • nepredložením nadobúdacieho dokladu (faktúra, dodací list, účet z registračnej pokladne)
 •  mechanickým poškodením tovaru, ktoré bolo spôsobené nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii
 • neodborným zaobchádzaním, obsluhou alebo zanedbaním starostlivosti o tovar
 • manipuláciou a úpravou hardware, software a firmware zariadenia
 • nainštalovaním nelegálneho software alebo máp do prístroja (platí aj pre free produkty, pokiaľ sa preukáže, že ich nekompatibilita spôsobila poruchu zariadenia)
 • používaním nekompatibilného neoriginálneho príslušenstva k prístroju
 • odstránením alebo zmenou identifikačného znaku z tela prístroja (výrobné číslo)
 • zistením, že sa jedná o odcudzený tovar
 •  plnohodnotné fungovanie niektorých funkcií navigačných prístrojov GPS je závislé na dostupnosti signálu GPS, podrobných navigačných máp a ďalších technológiách (napr. vysielanie dopravných informácií RDS TMC) pre dané územie. Podrobnosti navigačných máp sa v závislosti na aktuálnej verzii mapy a územia, kde sa práve pohybujete môžu líšiť. V miestach s nižšou podrobnosťou alebo neúplnosťou potrebných atribútov objektov mapy nemusí navigácia poskytovať úplný rozsah ponúkaných funkcií (vyhľadanie konkrétnej adresy, 3D budovy v mape, fotorealistické náhľady križovatiek, individuálne chyby v mapových dátach a pod.). Nedostupnosť signálu GPS alebo signálu ďalších podporných technológií ako aj obmedzená podrobnosť mapových podkladov  pre špecifické územie nie je považované za chybu navigačného prístroja a nemôže byť preto predmetom záručnej opravy.
 • záručnú dobu nie je možné zamieňať so životnosťou alebo upotrebiteľnosťou tovaru. Toto platí najmä pre tovar spotrebného charakteru, ako sú batérie a akumulátory, ktorých kapacita počas životnosti prirodzene klesá v závislosti od spôsobu používania alebo mechanicky namáhané časti ako sú remienky a popruhy hrudných pásov.
 • neúplný preklad ovládacieho menu nemôže byť predmetom záručnej opravy
 • predmetom záručnej opravy alebo výmeny nemôže byť časť prístroja alebo príslušenstvo, ktoré zákazník nie je schopný dodať do servisu na posúdenie
 • kupujúci nemá právo uplatniť záruku na vady, o ktorých bol predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený alebo, o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.

 

Za neoprávnenú reklamáciu tovaru bude účtovaný poplatok vo výške preukázateľných nákladov - minimálne však 20,- € s DPH.

 

TU UVEDENÉ ZÁRUKY A NÁPRAVY SÚ JEDNOZNAČNÉ A NAHRÁDZAJÚ VŠETKY ĎALŠIE INDE UVEDENÉ ZÁRUKY, S VÝNIMKOU ZÁRUK STANOVENÝCH ZÁKONOM.
SPOLOČNOSŤ GARMIN ANI JEJ AUTORIZOVANÝ DISTRIBÚTORI V ŽIADNOM PRÍPADE NENESÚ ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA NÁHODNÉ, MIMORIADNE, PRIAME, NEPRIAME, ALEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY, KTORÉ VZNIKLI V DÔSLEDKU SPRÁVNEHO, NESPRÁVNEHO ALEBO NEVHODNÉHO POUŽÍVANIA PRÍSTROJA. V PRÍPADOCH, KEDY Z AKÝCHKOľVEK PRÍČIN NIE JE ALEBO NEBOLO MOŽNÉ NAVIGAČNÝ PRÍSTROJ POUŽIŤ.

 

Spoločnosť CONAN, s.r.o. Žilina si vyhradzuje právo previesť opravu, výmenu prístroja alebo jeho software, prípadne uhradiť zákazníkovi nákupnú cenu na základe vlastnej úvahy, pokiaľ platné zákonné úpravy nestanovia inak.

V prípade opravy výmenou za nové zariadenie môže byť poskytnutý iný model zariadenia než je reklamovaný typ, vždy však zariadenie adekvátne reklamovanému alebo zariadenie s lepšími parametrami.

V prípade výmeny zariadenia za nové si spoločnosť CONAN, s.r.o. Žilina vyhradzuje právo, že sa v novom zariadení môže nachádzať staršia verzia mapy než bola v zariadení reklamovanom. Zákazník má možnosť si mapu do 90 dní bezplatne aktualizovať.

Spoločnosť CONAN, s.r.o. Žilina vybaví opodstatnenú reklamáciu v najkratšom možnom čase najneskôr však do 30 dní od obdržania zariadenia.
Zákazník môže svoje zariadenie reklamovať cez predajcu, u ktorého zariadenie kúpil alebo po prihlasení cez webové rozhranie na stránke www.garmin.sk – Moje dokumenty - RMA.

V prípade, že zákazník vlastní k reklamovanému prístroju dodatočné mapové produkty tretích strán, môže požiadať týchto dodávateľov o preregistrovanie uvedených produktov na nový prístroj, na základe reklamačného protokolu zo servisného strediska.
Pre účely reklamácie sa za viac krát opakovanú odstrániteľnú vadu považuje výskyt jednej odstrániteľnej vady viac ako tri krát.
Ak sa na reklamovanom zariadení vyskytne tá istá závada viac ako tri krát, má kupujúci právo na výmenu za nový kus alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy. V prípade, že sa zákazník rozhodne odstúpiť od kúpnej zmluvy je povinný vrátiť tiež všetko príslušenstvo, ktoré bolo v cene prístroja a  vrátenie kúpnej ceny si musí uplatniť u predajcu kde tovar zakúpil.

Pred odoslaním výrobku do servisu je zákazník povinný zálohovať svoje užívateľské dáta a z výrobku odstrániť všetky citlivé informácie. Spoločnosť CONAN, s.r.o. nenesie žiadnu zodpovednosť za škody alebo straty akéhokoľvek rozsahu (software, firmware alebo dát), ktoré boli vo výrobku uložené pri zaslaní na opravu. Zodpovednosť za stratu alebo poškodenie zaslaného výrobku sa na spoločnosť CONAN,s.r.o. prenáša až v okamihu prevzatia výrobku.
Neposielajte prosím s reklamovaným prístrojom žiadne dodatočné príslušenstvo, ktoré nebolo v základnej výbave prístroja!  Žiadosti o navrátenie takéhoto príslušenstva nebudú nárokovateľné!

 

Medzinárodné uplatnenie záruky
Na tovar, ktorý bol zakúpený mimo územia Slovenska alebo na tovar, ktorý bol dovezený na Slovensko mimo oficiálnej distribučnej siete spoločnosti CONAN s.r.o. si môže zákazník uplatniť záruku výhradne u svojho predajcu alebo priamo vo vybraných servisných strediskách výrobcu.

 

Garmin International, Inc., United States
1200 E. 151st Street, Olathe, KS 66062-3426 (Kansas City metro area)
Garmin (Europe) Ltd,  United Kingdom
Liberty House,  Hounsdown Business Park,  Southampton, Hampshire  SO40 9LR
Garmin (Asia) Corporation,  Taiwan
No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist., New Taipei City 221

 

Pozáručné / mimozáručné opravy
Pozáručné opravy vykonáva spoločnosť CONAN s.r.o. podľa aktuálne platných podmienok vydaných výrobcom. Spôsob riešenia pozáručnej opravy (cena, úhrada, doprava, ...) je vždy individuálne konzultovaný so zákazníkom alebo predajcom.


Servisný cenník - mimozáručné opravy

Servisný cenník

 

 Copyright © 2024 CONAN s.r.o. All rights reserved

Technické riešenie © 2024 CyberSoft s.r.o., cybersoft@cybersoft.cz