Vážení zákazníci / obchodní partneri,

z dôvodu legislatívnych zmien v oblasti ochrany osobných údajov (GDPR) podľa všeobecného nariadenia EÚ pristupujeme k úprave našich Všeobecných obchodných podmienok (ďalej len VOP). Nové VOP nadobúdajú platnosť dňa 25.05.2018. Celé nové znenie obchodných podmienok nájdete na http://www.garmin.sk

 
Chceme vás upozorniť, že nové VOP sú plne kompatibilné s legislatívou nariadenia EÚ o ochrane osobných údajov (GDPR) a nie je nutné mať uzatvorenú žiadnu ďalšiu zmluvu.
Váš súhlas s novými VOP bude zaznamenaný priamo v našom ERP systéme pri každej novej registrácii alebo objednávke. 
Naša spoločnosť neposkytuje žiadne osobné údaje tretím stranám.

Vyššie uvedené zmeny sa týkajú najmä bodu 9. VOP - Zhromažďovanie informácií o užívateľoch a Ochrana osobných údajov.

V prípade, že s novými VOP podmienkami nesúhlasíte, kontaktujte nás mailom na obchod@garmin.sk alebo ochranaudajov@garmin.sk a pristúpime k ukončeniu zmluvy, poskytovania služieb a vymazaniu osobných údajov.

 

Naša spoločnosť ako autorizovaný distribútor značky Garmin neuchováva žiadne informácie o aktivitách alebo účtoch spravovaných spločnosťou Garmin.
Podmienky ochrany osobných údajov firmy Garmin nájdete na adrese - https://www.garmin.com/sk-SK/privacy/

 

========================================================================================================

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY PRE KONCOVÉHO ZÁKAZNÍKA
(ďalej „VOP B2C“)

 

1. Úvodné ustanovenia

1.1. Tieto obchodné podmienky platia pri nákupe v internetovom obchode http://www.garmin.sk/, ktorého prevádzkovateľom je firma CONAN s.r.o., so sídlom Murgašova 18, 010 01 Žilina, IČO: 36 402 974, IČ DPH: SK 2020099741, zapísaná v oddieli Sro, vložka: 13321/L, okr. súd Žilina, Email: obchod@garmin.sk, číslo účtu: Tatrabanka a.s., 262 782 2007/1100 tel. č.: +421-41-7002900

1.2. Obchodné podmienky sú súčasťou uzavretej kúpnej zmluvy medzi predávajúcim na jednej strane a kupujúcim na strane druhej. Všetky zmluvné vzťahy sú uzatvorené v súlade s právny poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, že je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 40/1964 Z. z., občiansky zákonník, zákonom č. 250/2007 Z. z., o ochrane spotrebiteľa, zákonom č. 108/2000, o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji, zákonom č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode, zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, všetky v platnom znení. V prípade, že je zmluvnou stranou podnikateľ riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 513/1991 Z. z. v platnom znení. V prípade, že je zmluvnou stranou podnikateľ, ktorý nakupuje tovar za účelom ďalšieho predaja sa vzťahy riadia Všeobecnými obchodnými podmienkami "VOP B2B" a ustanoveniami príslušnej dílerskej zmluvy.

1.3. VOP B2C sú dostupné na internetovej stránke elektronického obchodu www.garmin.sk a v sídle distribútora.

 

2. Vymedzenie pojmov

2.1. Spotrebiteľská zmluva je každá zmluva bez ohľadu na právnu formu, ktorú uzatvára dodávateľ so spotrebiteľom.

2.2. Predávajúci (dodávateľ) je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

2.3. Kupujúci - spotrebiteľ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti.

2.4. Kupujúci - podnikateľ je právnická osoba, ktorá koná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti a nakupuje výrobky alebo užíva služby za účelom svojho podnikania ich ďalším predajom či obchodovaním s nimi.

 

3. Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy

3.1. Kupujúci si vyberie produkt na základe aktuálnej ponuky uverejnenej na internetovej stránke http://www.garmin.sk/, tento výber potvrdí kliknutím na tlačidlo "Pridať do košíka". Po ukončení nakupovania zvolí zákazník "Nákupný košík", skontroluje jeho obsah a prejde do "Pokladne", kde vyplní informácie potrebné k úspešnému splneniu a objednávky (adresa, email, spôsob platby apod.). Zákazník si zvolí požadovaný spôsob dopravy a platby.

3.2. Objednávky uskutočnené prostredníctvom internetového obchodu http://www.garmin.sk/ sú záväzné. Zaškrtnutím potvrdzujúceho políčka pred vlastným odoslaním objednávky kupujúci vyjadruje, že sa oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, v plnom rozsahu porozumel ich obsahu a že s nimi súhlasí.

3.3. Návrhom na uzatvorenie zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru na internetovej stránke http://www.garmin.sk/, zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim a prijatím objednávky predávajúcim. Toto prijatie predávajúci bezodkladne potvrdí na zadaný email kupujúceho, na vznik kúpnej zmluvy však toto potvrdenie nemá vplyv. Na kupujúcim uvedenú e-mailovú adresu Vám budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom objednávky. Takto uzatvorenú zmluvu nie je možné jednostranne meniť (takto uzatvorenú zmluvu je možné zrušiť na základe dohody oboch strán).

3.4. Informácie o jednotlivých krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy vyplývajú z týchto obchodných podmienok a kupujúci má vždy možnosť pred samotným odoslaním objednávky túto skontrolovať, prípadne ju opraviť.

3.5. Pred vlastným odoslaním objednávky musí kupujúci súhlasiť s aktuálnymi obchodnými podmienkami VOP, ktoré si má možnosť vytlačiť alebo uložiť. VOP vo formáte PDF

 

4. Ceny tovaru

4.1. Ceny jednotlivých produktov sú uvádzané vrátane dane z pridanej hodnoty (DPH) a všetkých ostatných daní a poplatkov.

4.2. Všetky akciové ceny platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.

4.3. Konečná cena je uvádzaná v objednávkovom formuláre tesne pred odoslaním objednávky, je uvedená vrátane DPH, poprípade všetkých ostatných daní a poplatkov (balné, poštovné...), ktoré musí spotrebiteľ pre získanie výrobku alebo služby zaplatiť. Túto cenu nie je možné predávajúcim jednostranne meniť.

4.4. Kúpnu cenu kupujúci zaplatí prevádzkovateľovi prostredníctvom elektronickej platby alebo na dobierku.

 

5. Objednávanie tovaru

5.1. Objednávku možno realizovať elektronicky (eshop), telefonicky a v písomnej podobe - emailom alebo faxom. V prípade telefonickej objednávky môže predávajúci požadovať jej písomné potvrdenie.

5.2. Na písomnej objednávke je potrebné uviesť kód položky, množstvo, požadovaný termín dodania a kontaktnú osobu a telefonický kontakt. V prípade neuvedenia termínu dodania, bude tovar dodaný v najskoršom možnom termíne. Predávajúci si vyhradzuje právo výberu spôsobu dopravy.

5.3. Pri objednávke špecifického tovaru môže predávajúci požadovať od kupujúceho zálohu vo výške min. 30% z ceny tovaru. V prípade, že kupujúci tento tovar neprevezme, bude mu vystavená faktúra na storno poplatky vo výške zaplatenej zálohy a zaplatená záloha bude použitá ako úhrada tejto faktúry.

 

6. Doklady

6.1. Dodací list - je súčasťou dodávky a je na ňom uvedené množstvo, druh tovaru a záručná lehota.

6.2. Faktúra - štandardne vystavujeme faktúru, ktorá obsahuje všetky zákonné náležitosti. Faktúra sa posiela spolu s tovarom.

6.3. Záručné a Reklamačné podmienky sú uvedené na http://www.garmin.sk v sekcii Podpora - Servisné stredisko Servisné a reklamačné podmienky.

 

7. Preprava a dodávka tovaru

7.1. Preprava tovaru je realizovaná kuriérskou službou, počas pracovných dní do 24hod. od expedície. V prípade, že je objednávka prijatá v pracovných dňoch do 15:30 a tovar je na sklade, bude štandardne doručený v nasledujúci pracovný deň.

7.2. Pokiaľ kupujúci zistí nekompletnosť alebo poškodenie zásielky pri dodávke tovaru prostredníctvom prepravcu, musí túto skutočnosť vyznačiť na prepravnom liste resp. spísať záznam o poškodení zásielky. Ak zásielku dostal nepoškodenú, ale v balení chýba tovar, alebo je zamenený, musí uplatniť reklamáciu do troch pracovných dní od prevzatia dodávky. Inak sa dodávka považuje za kompletnú a bez chýb.

7.3. Prepravu tovaru za štandardných podmienok (doručene do 24 hod. bez príplatkových služieb) v rámci SR hradí pri objednávkach v celkovej hodnote objednávky nad 180€ v plnej výške predávajúci. Pri hodnote objednávky pod 180€ bude fakturovaný manipulačný poplatok vo výške 6€.

7.4. V prípade, že je objednávka expedovaná nekompletne z dôvodu nedostatku tovaru, manipulačný poplatok bude účtovaný iba pri odoslaní prvej časti zásielky. Pri individuálne dohodnutých cenách sa výška prepravného stanovuje dohodou.

 

8. Odstúpenie od zmluvy

8.1. Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do štrnástich pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby.

8.2. Odstúpením spotrebiteľa od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje. Predávajúci je povinný prevziať tovar späť alebo nepokračovať v poskytovaní služby, vrátiť spotrebiteľovi najneskôr v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar alebo za službu alebo preddavok (vrátane poštovného, ktoré kupujúci zaplatil pre doručenie tovaru k nemu), ktorý spotrebiteľ uhradil za tovar alebo za službu vrátane nákladov, ktoré spotrebiteľ vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru alebo služby. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ len v tom prípade, ak výrobok plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný. Prejav vôle k odstúpeniu od zmluvy zašle spotrebiteľ na adresu sídla predávajúceho.

8.3. V rámci zákonnej lehoty na odstúpenie od zmluvy bez uvedenia dôvodu (14-tich pracovných dní od prevzatia tovaru), je spotrebiteľ oprávnený tovar vyskúšať v rozsahu obvyklom pri nákupe v kamennom obchode. Spotrebiteľ je však zodpovedný za zníženie hodnoty tovaru. Vyskúšať teda neznamená začať tovar používať a takýto používaný tovar po niekoľkých dňoch vrátiť. Predávajúci vráti spotrebiteľovi už zaplatenú kúpnu cenu v zákonnej 7 dňovej lehote bezhotovostným prevodom na bankový účet určený kupujúcim, pokiaľ sa zmluvné strany spolu nedohodnú inak.

8.4. Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vrátia alebo nahradia si zmluvné strany všetky vzájomné prijaté plnenia. Pri vrátení tovaru so zníženou hodnotou v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie jeho povahy, vlastností a funkčnosti, je spotrebiteľ povinný uhradiť predávajúcemu náklady v súlade s ust. § 457 a § 458 Občianskeho zákonníka SR, ktoré vznikli v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavu.

8.5. Kupujúci má právo stornovať objednávku do doby expedície tovaru a to prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky. Takúto storno objednávku považujeme za zrušenú. Pri zrušení objednávky je potrebné uviesť Vaše meno, e-mail, číslo objednávky a popis objednaného tovaru. V prípade zrušenia objednávky neúčtujeme žiadne penále ani iné poplatky súvisiace so stornom objednávky. Predávajúci vráti kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 7 kalendárnych dní bezhotovostným prevodom na bankový účet určený kupujúcim, pokiaľ sa spolu nedohodnú inak.

8.5. Formulár na odstúpenie od zmluvy, vrátane poučenia o uplatnení práva spotrebiteľa si môžete stiahnuť TU.

 • 9.  Zhromažďovanie inormácií o užívateľoch a ochrana osobných údajov
 • 9.1.    Užívateľ, ktorý je fyzickou osobou, podpisom Zmluvy alebo odoslaním Objednávky potvrdzuje, že ním poskytnuté osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa bydliska, e-mailová adresa, telefónne číslo, v prípade služby registrácie domény tiež dátum narodenia a číslo identifikačného dokladu sú presné a pravdivé. Spracúvanie uvedených osobných údajov sa vykonáva na právnom základe: spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie Zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je Užívateľ, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením Zmluvy na základe žiadosti Užívateľa v zmysle ustanovenia čl. 6 bod 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“)     Účelom spracúvania osobných údajov je zhromažďovanie, uchovávanie a spracúvanie osobných údajov Poskytovateľom a ich použitie na fakturačné účely, registráciu domény a ďalšie úkony spojené s objednanou a poskytovanou Službou, vrátane neskoršej komunikácie s Užívateľom (reklamácia, odstúpenie od zmluvy a pod.), ako aj pre potreby vlastného marketingu Poskytovateľa, pre účely ponúkania Služieb, zasielania informácií o produktoch, a to aj elektronickými prostriedkami (e-mail, sms, telemarketing). Užívateľ nesie plnú zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnosťou alebo neaktuálnosťou poskytnutých osobných údajov.
 • 9.2.    Poskytovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje nad rozsah uvedený v bode 9.1. týchto VOP a ktorých spracúvanie nie je zlučiteľné s právnym základom uvedenom v bode 9.1. týchto VOP, len na základe predchádzajúceho súhlasu poskytnutého Užívateľom dobrovoľne a na vopred stanovený účel, rozsah a dobu. Užívateľ má právo udelený súhlas kedykoľvek písomne odvolať. Odvolanie súhlasu je účinné dňom jeho doručenia Poskytovateľovi.
 • 9.3.    Poskytovateľ sa zaväzuje nevyužívať a neposkytovať osobné údaje mimo rozsah nutný na prevádzkovanie objednanej Služby a zabezpečenie jej chodu. Osobné údaje nie sú poskytované žiadnym tretím osobám s výnimkou produktov, pri ktorých je výslovne uvedený opak. V takom prípade je však Poskytovateľ povinný v zmluvnom vzťahu s treťou osobou dohodnúť ochranu osobných údajov v zmysle platných právnych predpisov, najmä Zákona o ochrane osobných údajov, a zároveň je v Zmluve povinný informovať Užívateľa, že poskytnutie osobných údajov tretej osobe je nevyhnutné pre plnenie Zmluvy a v opačnom prípade nie je možné Službu poskytnúť. Pre tieto účely je nevyhnutné, aby Poskytovateľ získal od Užívateľa súhlas.
 • 9.4.    Všetky osobné údaje sú chránené v zmysle platných právnych predpisov, najmä Zákona o ochrane osobných údajov.
 • 9.5.    Poskytovateľ nemá oprávnenie zasahovať do obsahu internetových prezentácií Užívateľa, ani oprávnenie na monitorovanie alebo odkladanie elektronickej pošty Užívateľa, s výnimkou vykonávania pravidelnej zálohovacej činnosti pre Užívateľa na základe jeho Objednávky.
 • 9.6.    Poskytovateľ sa zaväzuje vykonať všetky kroky k najvyššiemu zabezpečeniu osobných údajov Užívateľa, ako aj k zabezpečeniu všetkých dátových, databázových a poštových súborov Užívateľa pred ich stratou, poškodením alebo zničením.
 • 9.7.    Poskytovateľ vystupuje vo vzťahu k zákazníkom Užívateľa v pozícii Sprostredkovateľa podľa ustanovenia čl. 28 GDPR . Z tohto dôvodu sa Zmluva medzi Poskytovateľom a Užívateľom riadi nasledovným:
 • 9.7.1. Poskytovateľ nesmie poveriť spracúvaním osobných údajov ďalšieho sprostredkovateľa bez predchádzajúceho osobitného písomného súhlasu Užívateľa. V prípade písomného súhlasu Užívateľa je Poskytovateľ tomuto ďalšiemu sprostredkovateľovi v zmluve alebo inom právnom úkone povinný uložiť rovnaké povinnosti týkajúce sa ochrany osobných údajov, ako sú ustanovené v tejto Zmluve, pričom zodpovednosť voči Užívateľovi nesie Poskytovateľ, ak ďalší sprostredkovateľ nesplní svoje povinnosti týkajúce sa ochrany osobných údajov.
 • 9.7.2. Poskytovateľ sa zaväzuje spracúvať osobné údaje len pre účely poskytovania Služieb.
 • 9.7.3. Poskytovateľ spracúva osobné údaje po celú dobu platnosti a účinnosti Zmluvy medzi ním a Užívateľom.
 • 9.7.4. Poskytovateľ spracúva osobné údaje v identickom rozsahu, v akom ich spracúva Užívateľ.
 • 9.7.5. Dotknutými osobami sú zákazníci Užívateľa.
 • 9.7.6. Poskytovateľ je oprávnený vykonávať s osobnými údajmi iba spracovateľské operácie nevyhnutné na splnenie účelu spracúvania, a to najmä: získavanie, zhromažďovanie, uchovávanie a likvidáciu.
 • 9.7.7. Poskytovateľ je povinný spracúvať osobné údaje len v nevyhnutnom rozsahu, aby bolo možné dosiahnuť účel spracúvania a len v súlade s podmienkami tohto článku VOP, prípadne písomnými pokynmi Užívateľa, a to aj vtedy, ak ide o prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie. Ak ide o prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie na základe osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, Poskytovateľ je pri takom prenose povinný oznámiť Užívateľovi túto požiadavku pred spracúvaním osobných údajov, ak osobitný predpis alebo medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, takéto oznámenie nezakazuje z dôvodov verejného záujmu.
 • 9.7.8. Poskytovateľ je povinný chrániť spracúvané osobné údaje pred ich poškodením, zničením, stratou, zmenou, neoprávneným prístupom a sprístupnením, poskytnutím alebo zverejnením, ako aj pred akýmikoľvek inými neprípustnými spôsobmi spracúvania.
 • 9.7.9. Poskytovateľ vyhlasuje že zaručuje bezpečnosť spracúvaných osobných údajov, pričom pri prijímaní technických a organizačných opatrení za účelom zabezpečenia ochrany práv a ochrany osobných údajov zákazníkov Užívateľa najmä pred náhodným alebo nezákonným zničením, stratou, zmenou alebo neoprávneným poskytnutím prenášaných osobných údajov, uchovávaných osobných údajov alebo inak spracúvaných osobných údajov, alebo neoprávneným prístupom, bral do úvahy povahu, rozsah, kontext a účel spracúvania osobných údajov, rizika, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť ochrany osobných údajov a ich závažnosť.
 • 9.7.10.    Poskytovateľ je povinný neposkytnúť osobné údaje tretím osobám, nepoužiť osobné údaje na iný než dohodnutý účel, nezneužiť pre svoj prospech alebo prospech tretej osoby a nenakladať s osobnými údajmi v rozpore s týmto článkom VOP.
 • 9.7.11.    Poskytovateľ a jeho zamestnanci sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch získaných o zákazníkoch Užívateľa. Osobné údaje nesmú využiť pre osobnú potrebu, nesmú ich zverejniť, poskytnúť ani sprístupniť. Túto mlčanlivosť sa zaväzujú zachovať aj po skončení platnosti a účinnosti Zmluvy. Poskytovateľ zodpovedá za to, že mlčanlivosť budú zachovávať aj jeho zamestnanci a iné nimi poverené osoby, ako aj prípadní externí spolupracovníci.
 • 9.7.12.    Poskytovateľ je povinný zabezpečiť, aby zhromaždené osobné údaje boli spracúvané vo forme umožňujúcej identifikáciu zákazníkov Užívateľa len počas nevyhnutnej doby na dosiahnutie účelu spracúvania.
 • 9.7.13.    Poskytovateľ sa zaväzuje spolupracovať a poskytnúť Užívateľovi súčinnosť pri zabezpečovaní dodržiavania povinností Užívateľa reagovať na žiadosti zákazníkov Užívateľa pri výkone ich práv podľa ustanovení kapitoly III GDPR , vrátane oznámenia Užívateľa o každej písomnej žiadosti o prístup, ktoré boli doručené Poskytovateľovi v súvislosti s povinnosťami Užívateľa podľa GDPR, zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“) a iných súvisiacich predpisov.
 • 9.7.14.    Poskytovateľ sa zaväzuje spolupracovať a poskytnúť Užívateľovi súčinnosť pri zabezpečovaní dodržiavania povinností podľa ustanovení čl. 32 až 36 GDPR, a to:
 • 9.7.14.1.           zabezpečiť bezpečnosť spracúvania;
 • 9.7.14.2.           oznámiť Úradu na ochranu osobných údajov a dotknutým osobám, ak je to potrebné, akékoľvek porušenie ochrany osobných údajov;
 • 9.7.14.3.           v prípade potreby vykonať posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov, týkajúce sa vplyvu spracúvania na ochranu osobných údajov;
 • 9.7.14.4.           konzultovať s Úradom na ochranu osobných údajov pred uskutočnením akéhokoľvek spracúvania, ak z posúdenia vplyvu na ochranu osobných údajov vyplýva, že toto spracúvanie by viedlo k vysokému riziku v prípade, ak by Užívateľ neprijal opatrenia na zmiernenie tohto rizika.
 • 9.7.15.    Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť Užívateľovi všetky informácie potrebné na preukázanie splnenia povinností stanovených v ustanovení čl. 28 GDPR a poskytnúť Užívateľovi súčinnosť v rámci auditu ochrany osobných údajov a kontroly zo strany Užívateľa alebo audítora, ktorého poveril Užívateľ.
 • 9.7.16.    Poskytovateľ je povinný bezodkladne oznámiť Užívateľovi, ak podľa názoru Poskytovateľa akýkoľvek pokyn udelený Užívateľom porušuje zákon o ochrane osobných údajov, osobitný predpis alebo medzinárodnú zmluvu, ktorou je Slovenská republika viazaná, ktoré sa týkajú ochrany osobných údajov.
 • 9.7.17.    Poskytovateľ sa zaväzuje po skončení platnosti a účinnosti Zmluvy, na základe rozhodnutia Užívateľa vymazať osobné údaje alebo vrátiť osobné údaje Užívateľovi a vymazať existujúce kópie, ktoré obsahujú osobné údaje, ak osobitný predpis alebo medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, nepožaduje uchovávanie týchto osobných údajov.
 • 9.8.    Poskytovateľ v súlade s ustanovením čl. 13 GDPR oznamuje Užívateľovi ako dotknutej osobe nasledovné informácie:
 • 9.8.1. Identifikačné údaje Poskytovateľa: CONAN s.r.o., so sídlom Murgašova 18, 010 01 Žilina, IČO: 36 402 974, IČ DPH: SK 2020099741, zapísaná v oddieli Sro, vložka: 13321/L, okr. súd Žilina; Poskytovateľa je možné kontaktovať na e-mailovej adrese obchod@garmin.sk alebo telefonicky na čísle: +421-41-7002900;
 • 9.8.2. Účel, ako aj právny základ spracúvania osobných údajov, je uvedený v bode 9.1. tohto článku;
 • 9.8.3. Zoznam osobných údajov je uvedený v bode 9.1. tohto článku;
 • 9.8.4. V osobitných prípadoch, ak je pre poskytnutie Služby Poskytovateľom nevyhnutné poskytnúť osobné údaje tretej osobe alebo preniesť osobné údaje do tretej krajiny, poskytne Poskytovateľ o tejto skutočnosti Užívateľovi informáciu.
 • 9.8.5. Poskytovateľ uchováva osobné údaje po celú dobu poskytovania Služby.
 • 9.8.6. Užívateľ má právo požadovať od Poskytovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov alebo právo na obmedzenie osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť osobných údajov.
 • 9.8.7. Užívateľ pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov. podľa § 100 Zákona o ochrane osobných údajov.
 • 9.8.8. Poskytnutie osobných údajov uvedených v bode 9.1. Užívateľom je potrebné pre uzavretie Zmluvy a poskytnutie Služby.
 • 9.9.    Informácie o právach dotknutej osoby – Užívateľa: 
  Osoba poskytujúca osobné údaje (dotknutá osoba - Užívateľ) má v zmysle ustanovenia čl. 15 až 22 a čl. 34 GDPR  nasledovné práva
 • 9.9.1. Právo na prístup k osobným údajom podľa čl. 15 GDPR : Dotknutá osoba má právo získať od Poskytovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Dotknutá osoba má právo získať prístup k týmto osobným údajom a k informáciám uvedených v bode 13.8.
 • 9.9.2. Právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR : Dotknutá osoba má právo na to, aby Poskytovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.
 • 9.9.3. Právo na výmaz osobných údajov podľa čl 17 GDPR: Dotknutá osoba má právo na to, aby Poskytovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, ak dotknutá osoba uplatnila právo na výmaz, ak:
 • 9.9.3.1. osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali,
 • 9.9.3.2. dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie osobných údajov vykonáva, a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov,
 • 9.9.3.3. dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov alebo dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu,
 • 9.9.3.4. osobné údaje sa spracúvajú nezákonne,
 • 9.9.3.5. je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa GDPR, Zákona o ochrane osobných údajov, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,
 • 9.9.3.6. sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.
 • 9.9.4. Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa čl. 18 GDPR : Dotknutá osoba má právo na to, aby Poskytovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak:
 • 9.9.4.1. dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho Poskytovateľovi overiť správnosť osobných údajov,
 • 9.9.4.2. spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,
 • 9.9.4.3. Poskytovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku,
 • 9.9.4.4. dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane Poskytovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.
  Dotknutú osobu, ktorej spracúvanie osobných údajov sa obmedzí, je Poskytovateľ povinný informovať pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania osobných údajov zrušené.
 • 9.9.5. Na základe čl. 19 GDPR  je Poskytovateľ v prípade, ak to dotknutá osoba požaduje, povinný informovať dotknutú osobu o príjemcoch, ktorým Poskytovateľ oznámil opravu osobných údajov, vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov.
 • 9.9.6. Právo na prenosnosť osobných údajov podľa čl. 20 GDPR : Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla Poskytovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi.
 • 9.9.7. Právo namietať spracúvanie osobných údajov podľa čl. 21 GDPR : Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie vykonávané na právnom základe z dôvodu, že spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo z dôvodu, že spracúvanie je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov Poskytovateľa alebo tretej strany, vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach. Poskytovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku. Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom.
 • 9.9.8. Na základe čl. 22 GDPR  má dotknutá osoba právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobne významne ovplyvňujú.
 • 9.9.9. Na základe čl. 34 GDPR  má dotknutá osoba právo, aby jej Poskytovateľ bez zbytočného odkladu oznámil porušenie ochrany osobných údajov, ak takéto porušenie ochrany osobných údajov môže viesť k vysokému riziku pre práva fyzickej osoby.
 • 9.10. Poskytnutie informácií dotknutej osobe
 • 9.10.1.    Poskytovateľ je povinný  poskytnúť dotknutej osobe na základe jej žiadosti informácie podľa čl. 13 GDPR a oznámenia podľa čl 15 až 22 a čl. 34 GDPR , ktoré sa týkajú spracúvania jej osobných údajov. Informácie je povinný poskytnúť v listinnej podobe alebo elektronickej podobe, spravidla v rovnakej podobe, v akej bola podaná žiadosť. Ak o to požiada dotknutá osoba, informácie môže Poskytovateľ poskytnúť aj ústne, ak dotknutá osoba preukáže svoju totožnosť iným spôsobom. Poskytovateľ je pri uplatňovaní práv podľa čl. 15 až 22 GDPR  povinný poskytnúť dotknutej osobe súčinnosť.
 • 9.10.2.    Poskytovateľ je povinný poskytnúť dotknutej osobe informácie podľa bodu 1 do jedného mesiaca od doručenia žiadosti. Uvedenú lehotu môže Poskytovateľ v odôvodnených prípadoch s ohľadom na komplexnosť a počet žiadostí predĺžiť o ďalšie dva mesiace, a to aj opakovane. Poskytovateľ je povinný informovať o každom takom predĺžení dotknutú osobu do jedného mesiaca od doručenia žiadosti spolu s dôvodmi predĺženia lehoty.
 • 9.10.3.    Informácie podľa bodu 1 poskytuje Poskytovateľ bezodplatne.
 • 9.10.4.    Ak je žiadosť dotknutej osoby zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná najmä pre jej opakujúcu sa povahu, Poskytovateľ môže požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na oznámenie alebo primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na uskutočnenie požadovaného opatrenia, alebo odmietnuť konať na základe žiadosti.
 • 9.11. Obmedzenie práv dotknutej osoby 
  O obmedzení práv dotknutej osoby v súlade a podľa čl. 23 GDPR a § 30 Zákona o ochrane osobných údajov Poskytovateľ informuje dotknutú osobu, ak tým nie je ohrozený účel obmedzenia.

10. Orgán dozoru

10.1. Dozor nad dodržiavaním povinností predávajúceho voči spotrebiteľovi je Slovenská obchodná inšpekcia - SOI

10.2. Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj, Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina 1, odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa, tel. č.: 041/ 7632 130

 

11. Záverečné ustanovenia

11.1. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť tieto Všeobecné obchodné podmienky. Účinosť zmien nadobúda platnosť ich uverejnením na stránkach www.garmin.sk.

11.2. Všeobecné obchodné podmienky platia pre kupujúceho v aktuálnom znení uvedenom na internetových stránkach http://www.garmin.sk/ vždy v deň odoslania objednávky kupujúcim.

 

Posledná aktualizácia: 25.05.2018

 Copyright © 2022 CONAN s.r.o. All rights reserved

Technické riešenie © 2022 CyberSoft s.r.o., cybersoft@cybersoft.cz